Dịch vụ Pháp lý của California - Bishop

Địa chỉ nhà

873 North Main Street, Suite 120
Bishop, CA 93514
Hoa Kỳ

(760)873-3581
Các khu vực phục vụ
Quận Tulare
Quận Kern
Mono County
Quận Inyo
Hạt Alpine
Chúng ta là ai

CILS cung cấp trợ giúp pháp lý thấp và không tốn kém cho các cá nhân và bộ lạc có thu nhập thấp về nhiều vấn đề liên quan đến luật liên bang của Ấn Độ bao gồm phúc lợi trẻ em Ấn Độ, đất đai, quyền của sinh viên, bảo vệ nguồn tài nguyên văn hoá, nhà ở, các phúc lợi công cộng, mở hồ sơ sinh nở và nhiều hơn nữa. CILS cũng cung cấp các khoá đào tạo và tiếp cận rộng rãi cho các cộng đồng bộ tộc. Văn phòng này cũng cung cấp các dịch vụ pháp lý cho người cao niên ở Quận Inyo và Mono và phục vụ như văn phòng Dịch Vụ Pháp Lý Đông Sierra.

Khả năng tiếp cận
Tổ chức này được tài trợ bởi Tổng công ty Dịch vụ pháp lý
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích