Dịch vụ pháp lý Cộng đồng - Trường Luật McGeorge

Địa chỉ nhà

3200 Fifth Avenue
Sacramento, CA 95818
Hoa Kỳ

(916) 340 - 6080
Các khu vực phục vụ
Hạt Sacramento
Chúng ta là ai
Phải đáp ứng các tiêu chí miễn lệ phí của tòa án hoặc các tiêu chuẩn của Đạo luật Người Mỹ Già Người lớn tuổi hơn.
Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích