Dịch vụ Phá sản Pro Se / Pro Bono

800-551-5554
Các khu vực phục vụ
Hạt Napa
Hạt Sonoma
Chúng ta là ai

Cơ Quan Trợ Giúp Pháp Lý Bay Area cung cấp thông tin pháp lý cho khách hàng thân thiết tại các phòng khám ở San Mateo, Napa, Contra Costa và Alameda Counties. Để biết thêm thông tin và để truy cập tờ rơi cho phòng khám, vui lòng xem http://baylegal.org/what-we-do/consumer-law/

Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Thông tin được đánh giá
Vấn đề pháp lý
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích