Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư San Gabriel Valley

How to Receive Services (Intake)
To get legal help or services, please call (626) 966-5530 between 9 a.m. to 5 p.m. Monday through Friday.
(626) 966 - 5530 OR (909) 599 - 3847 OR (877) 487-3337
Các khu vực phục vụ
Hạt San Bernardino
Quận Los Angeles
Chúng ta là ai

Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư của San Gabriel Valley là một tổ chức dịch vụ công phi lợi nhuận có chứng nhận của Tiểu Bang California để cung cấp các giới thiệu luật sư đến công chúng. Hơn 100 luật sư hiện đang có mặt thông qua dịch vụ.

Lần tư vấn đầu tiên của bạn với một luật sư sẽ là $ 40 cho đến một giờ rưỡi. Trong trường hợp Thương tật Cá nhân, An Sinh Xã Hội, Bồi Thường Lao Động, Phá Sản hoặc Chứng Thực Di sản, sẽ không có phí cho hội nghị lần thứ nhất.

Bạn sẽ được giới thiệu đến một luật sư không cung cấp các dịch vụ miễn phí. Bạn và luật sư sẽ thương lượng giá cho khoản phí của họ.

Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích