Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư của Hiệp Hội Luật Sư Quận Stanislaus

(209) 571-5727
Các khu vực phục vụ
Hạt Stanislaus
Chúng ta là ai

Dịch Vụ Giới Thiệu Luật sư sẽ sắp xếp một cuộc hẹn cho quý vị với một luật sư có đủ điều kiện tại địa phương để được tư vấn 30 phút (chúng tôi không thể tư vấn pháp luật). Có một khoản phí quản trị là 50 đô la, sẽ được tính qua điện thoại với Thẻ ATM / Thẻ Ghi nợ hoặc Thẻ Tín dụng của bạn.

Bạn sẽ được giới thiệu đến một luật sư không cung cấp các dịch vụ miễn phí. Bạn và luật sư sẽ thương lượng giá cho khoản phí của họ.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích