Dịch vụ giới thiệu luật sư của Hiệp hội Luật sư của Long Beach

How to Receive Services (Intake)
Fill out form found on website.
Các khu vực phục vụ
Quận Los Angeles
Chúng ta là ai

Dịch vụ Giới thiệu Luật sư là một dịch vụ công phi lợi nhuận được thành lập bởi Hiệp hội Luật sư Long Beach như một nguồn trợ giúp cho luật sư Long Beach đủ điều kiện.

Bạn chỉ phải trả lệ phí giới thiệu (hoặc không có gì nếu đó là một thương tích cá nhân hoặc bồi thường của người lao động) cho một cuộc tư vấn.

Bạn sẽ được giới thiệu đến một luật sư không cung cấp các dịch vụ miễn phí. Bạn và luật sư sẽ thương lượng giá cho khoản phí của họ.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích