Dịch vụ giới thiệu luật sư của Hiệp hội Luật sư của Long Beach

Địa chỉ nhà

Long Beach, CA 90807
Hoa Kỳ

(562) 988 - 1122
Các khu vực phục vụ
Quận Los Angeles
Chúng ta là ai

Dịch vụ Giới thiệu Luật sư là một dịch vụ công phi lợi nhuận được thành lập bởi Hiệp hội Luật sư Long Beach như một nguồn trợ giúp cho luật sư Long Beach đủ điều kiện.

Bạn chỉ phải trả lệ phí giới thiệu (hoặc không có gì nếu đó là một thương tích cá nhân hoặc bồi thường của người lao động) cho một cuộc tư vấn.

Bạn sẽ được giới thiệu đến một luật sư không cung cấp các dịch vụ miễn phí. Bạn và luật sư sẽ thương lượng giá cho khoản phí của họ.
Loại hình tổ chức
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích