Cứu trợ thế giới (Văn phòng Sacramento)

How to Receive Services (Intake)
Schedule a consultation today by booking online (Who We Are) or by calling (916) 978-3410. Fees for services vary based on service type, client income, and whether a service can be provided under a California state grant.
Địa chỉ nhà

4616 Roseville Road
Suite 107
North Highlands, CA 95660
Hoa Kỳ

(916) 978 - 2650
Các khu vực phục vụ
Hạt Sacramento
Quận Yolo
Hạt Placer
Chúng ta là ai
World Relief cung cấp hỗ trợ pháp lý để giúp đỡ người nhập cư thông qua quá trình nhập cư.
Phí danh nghĩa được tính.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích