Cứu trợ thế giới (Văn phòng Sacramento)

Địa chỉ nhà

4616 Roseville Road
Suite 107
North Highlands, CA 95660
Hoa Kỳ

(916) 978 - 2650
Các khu vực phục vụ
Hạt Sacramento
Quận Yolo
Hạt Placer
Chúng ta là ai
World Relief cung cấp hỗ trợ pháp lý để giúp đỡ người nhập cư thông qua quá trình nhập cư.
Phí danh nghĩa được tính.
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích