Cố Vấn Vụ Kiện Nhỏ của Quận Santa Barbara

Địa chỉ nhà

NA
Santa Barbara, CA 93101
Hoa Kỳ

(805) 568 - 3303
Các khu vực phục vụ
Quận Santa Barbara
Chúng ta là ai
Bạn chỉ có thể liên hệ với Chương trình Cố vấn Khiếu nại nhỏ.
Santa Barbara là (805) 568-3303
Santa Maria (805) 349-1289
Lompoc (805) 349-1289 hoặc (805) 737-7775 Số máy lẻ. 3303
Thung lũng Santa Ynez (805) 349-1289 hoặc (805) 686-5011 Ext. 3303
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Vấn đề pháp lý
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích