Cố Vấn Vụ Kiện Nhỏ của Quận San Diego

How to Receive Services (Intake)
This location provides a Small Claims Advisor at no cost. To get legal help or serivces please call (858) 634-1777 between the hours of 8:30 a.m. - 12:30 p.m. and 1:30 p.m. - 4:30 p.m. The advisor is available Monday-Thursday to assist by telephone and in-person only with small claims issues and procedures. However, in person services are currently suspended until further notice.


Địa chỉ nhà

330 West Broadway
Room 225
San Diego, CA 92101
Hoa Kỳ

(858) 634-1777
Các khu vực phục vụ
Hạt San Diego
Chúng ta là ai
Tòa Thượng Thẩm cung cấp một Cố vấn Tố cáo nhỏ miễn phí. Cố vấn có sẵn từ Thứ Hai đến Thứ Năm để hỗ trợ qua điện thoại chỉ với các vấn đề và thủ tục khiếu nại nhỏ.
Bạn có thể gọi cho Cố vấn Khiếu nại nhỏ để biết thông tin về các vấn đề và thủ tục khiếu nại nhỏ. Lưu ý: Cố vấn Khiếu nại nhỏ không thể cung cấp bất kỳ trợ giúp nào với các trích dẫn lưu lượng truy cập hoặc các loại trường hợp khác.
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Vấn đề pháp lý
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích