Cố Vấn Pháp Lý Về Các Vụ Kiện Nhỏ của Quận Yuba

How to Receive Services (Intake)
Call (530) 742-8289 for more information.
Địa chỉ nhà

725 D Street
Marysville, CA 95901
Hoa Kỳ

(530) 742 - 8289
Các khu vực phục vụ
Quận Yuba
Chúng ta là ai

Cố Vấn Vụ Kiện Nhỏ giúp đỡ các đương sự về các vấn đề khiếu nại nhỏ.

Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Vấn đề pháp lý
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích