Cố Vấn Pháp Lý về Các Vụ Kiện Nhỏ của Quận Solano

(707) 344 - 1446
Các khu vực phục vụ
Hạt Solano
Chúng ta là ai

Toà Thượng Thẩm California cung cấp một Cố Vấn Pháp Lý Về Các Vụ Kiện Nhỏ nhưng không tốn gì. Cố vấn có sẵn để hỗ trợ các vấn đề khiếu nại nhỏ và các thủ tục từ việc nộp đơn qua thực thi.

Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Vấn đề pháp lý
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích