Cố vấn Pháp lý Nhắc nhở Quận Yolo

How to Receive Services (Intake)
The Small Claims Advisor is available for assistance with small claims questions. To reach the Small Claims Advisor for Yolo County, please call 530-758-1927. Hours are available on the Superior Court of Yolo County Small Claims Legal Advisor webpage (below).
Địa chỉ nhà

1000 Main Street
Woodland, CA 95695
Hoa Kỳ

(530) 758 - 1927
Các khu vực phục vụ
Quận Yolo
Chúng ta là ai

Cố vấn Khiếu nại nhỏ có sẵn để được hỗ trợ với các câu hỏi về khiếu nại nhỏ.

Các nhân viên vui vẻ giúp bạn nếu họ có thể. Tuy nhiên, họ không được đưa ra lời khuyên pháp luật.

Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Vấn đề pháp lý
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích