Cố vấn Tố cáo nhỏ của Toà án Tối cao Santa Cruz

How to Receive Services (Intake)
To get legal help or services, please call (831) 786-7370. This location does offer drop in assistance at a first come, first served basis. Please call the Small Claims Advisor Program for a phone consultation before you use their in-person service. Monday through Thursdays between the hours of 8:30 AM - 11:30 AM and 1:00 PM - 3:00 PM

Địa chỉ nhà

1 Second Street
Room 301
Watsonville, CA 95076
Hoa Kỳ

(831) 786-7370
Các khu vực phục vụ
Quận Santa Cruz
Chúng ta là ai

Không có luật sư nào được phép trong Tòa án Khiếu nại nhỏ. Để giúp bạn, tòa án cung cấp miễn phí Tư vấn Bồi thường nhỏ, có sẵn cho cả hai bên trong một tranh chấp. Cố vấn Tố cáo nhỏ sẽ cung cấp thông tin pháp lý và thủ tục và giúp bạn điền các mẫu đơn tòa.

Hòa giải Yêu cầu Nhỏ (Trung tâm Xung đột Xung đột)
(831) 475 - 6117
Thông tin được đánh giá
Vấn đề pháp lý
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích