Cố vấn Tố cáo nhỏ của Quận Monterey

How to Receive Services (Intake)
Small Claims Advisor services are provided through the Monterey College of Law by appointment only. Please call (831) 582-3600 between the hours of 9 a.m. to 5 p.m. to make an appointment.
Địa chỉ nhà

1200 Aguajito Road
Monterey, CA, CA 93940
Hoa Kỳ

(831) 582-3600
Các khu vực phục vụ
Quận Monterey
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Vấn đề pháp lý
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích