Chuyên Viên Luật Pháp Gia Đình và Trung Tâm Tự Giúp Đỡ của Quận Del Norte

How to Receive Services (Intake)
By appointment or walk-in

Office Hours: Mondays and Tuesdays 8 am – 1 pm and 2 pm – 5 pm

Contact Family Law Facilitator (707) 465-1896, for more information or to make an appointment.

Địa chỉ nhà

450 H Street
Room 209
Crescent City, CA 95531
Hoa Kỳ

(707) 465 - 1896
Các khu vực phục vụ
Quận Del Norte
Chúng ta là ai

Điều Giải Viên Luật Gia Đình của Quận Del Norte là một luật sư luật trung gian trong gia đình không đại diện cho cả cha mẹ / bên và người có sẵn để giúp đỡ tất cả các phụ huynh / những người không có luật sư đại diện và những người có thắc mắc về các vấn đề luật gia đình bao gồm nhưng không giới hạn quan hệ cha con, giải thể hôn nhân, phân chia pháp luật, quyền nuôi con và thăm viếng, thoả thuận giải quyết tài sản trong trường hợp giải thể hoặc ly thân, hỗ trợ nuôi con, hỗ trợ người phối ngẫu, và lệnh y tế và / hoặc thủ tục giấy tờ.

Trung tâm Tự Giúp Đỡ của Tòa Thượng Thẩm Del Norte mở cửa cho công chúng để giúp đỡ trong việc thu thập thông tin liên quan đến các vấn đề pháp lý.
Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Thông tin được đánh giá
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích