Tổ chức từ thiện Công giáo vùng Vịnh Đông

How to Receive Services (Intake)
The first step to opening a case is the initial consultation. This consult determines if your case qualifies for our legal services.

Come to our office during the consultation times:

RICHMOND
217 Harbour Way
Call (510) 234-5110 for more information.

Consultation Hours:
Tuesdays 1 pm to 4 pm
first-come first-served basis limited to first 10 individuals

INITIAL CONSULTATION: $40 Consultation Fee. We accept cash, money orders or checks.
Địa chỉ nhà

217 Harbour Way
Richmond , CA 94804
Hoa Kỳ

(510) 234-5110
Các khu vực phục vụ
Quận Contra Costa
Chúng ta là ai
Tổ chức từ thiện Công giáo của Vịnh Đông cung cấp các dịch vụ nhập cư và nhập tịch và các chương trình cho người di dân ở vùng Vịnh Đông.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích