Tổ chức từ thiện Công giáo vùng Vịnh Đông

Địa chỉ nhà

3540 Chestnut Ave
Concord, CA 94519
Hoa Kỳ

(925) 825 - 3099
Các khu vực phục vụ
Quận Contra Costa
Chúng ta là ai
Tổ chức từ thiện Công giáo của Vịnh Đông cung cấp các dịch vụ nhập cư và nhập tịch và các chương trình cho người di dân ở vùng Vịnh Đông.
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích