Tổ chức từ thiện Công giáo San Diego - Dịch vụ Di dân (Văn phòng San Diego)

Địa chỉ nhà

4575 Mission Gorge Pl
San Diego, CA 92120
Hoa Kỳ

(619) 287 - 1270
Các khu vực phục vụ
Hạt San Diego
Hạt Imperial
Chúng ta là ai
Các tổ chức từ thiện Công giáo, Giáo phận San Diego (CCDSD) cung cấp các dịch vụ nhập cư cho những người có đủ điều kiện thúc đẩy việc thống nhất gia đình, trao quyền và hội nhập xã hội.
Phí danh nghĩa được tính.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích