Tổ chức từ thiện Công giáo San Diego - Dịch vụ Di dân (Văn phòng El Centro)

How to Receive Services (Intake)
Call 760 370-3914 for more information.
Địa chỉ nhà

250 W Orange Avenue
El Centro, CA 92243
Hoa Kỳ

(760) 370-3914
Các khu vực phục vụ
Hạt San Diego
Hạt Imperial
Quận Riverside
Chúng ta là ai
Các tổ chức từ thiện Công giáo, Giáo phận San Diego (CCDSD) cung cấp các dịch vụ nhập cư cho những người có đủ điều kiện thúc đẩy việc thống nhất gia đình, trao quyền và hội nhập xã hội.
Phí danh nghĩa được tính.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích