Tổ chức Từ thiện Công giáo của Santa Rosa - Chương trình nhập cư

How to Receive Services (Intake)
Complete online form or call for more information.
Địa chỉ nhà

987 Airway Ct
Santa Rosa, CA 95403
Hoa Kỳ

707.578.6000
Các khu vực phục vụ
Hạt Mendocino
Hạt Napa
Quận Del Norte
Hạt Sonoma
Humboldt County
Hạt Lake
Chúng ta là ai
Các tổ chức từ thiện Công giáo của Santa Rosa cung cấp một loạt các dịch vụ nhập cư cho những người đủ điều kiện ở các quận Bắc Bờ biển California.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
CZH
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích