Tổ chức Từ thiện Công giáo của Hạt Orange - Chương trình Nhập cư, Quốc tịch

How to Receive Services (Intake)
Initial CONSULTATIONS FREE of Charge. To schedule an appointment Call: 714-347-9610 Email: ccocimmigration@ccoc.org.
Địa chỉ nhà

1820 E 16th St
Santa Ana, CA 92701
Hoa Kỳ

(714) 347 - 9610
Các khu vực phục vụ
Quận Cam
Chúng ta là ai
Tổ chức Từ thiện Công giáo của Quận Cam giúp những người nhập cư đủ tiêu chuẩn điều hướng quá trình phức tạp và khó khăn để trở thành công dân Hoa Kỳ, kiến ​​nghị thành viên gia đình, và đổi lại các giấy tờ nhập cư cần thiết.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Vietnamese / Tiếng Việt
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích