Tổ chức cứu trợ thế giới (Văn phòng Garden Grove / Southern California)

How to Receive Services (Intake)
To make an appointment for any of the services required, call 714-210-4730, ext. 9.
Địa chỉ nhà

13121 Brookhurst Street
Suite G and H
Garden Grove, CA 92843
Hoa Kỳ

(714) 210 - 4730, ext. 9
Các khu vực phục vụ
Hạt San Bernardino
Hạt San Diego
Quận Los Angeles
Hạt Imperial
Quận Cam
Quận Santa Barbara
Quận Riverside
Chúng ta là ai
Tổ chức cứu trợ thế giới Garden Grove được Hội đồng Di trú Nhập cư công nhận và cung cấp đại diện pháp lý về nhập cư được công nhận.
Không có phí danh nghĩa.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Arabic / العَرَبِيَّة
Fārsi / فارسی
Korean / 한국어
Spanish / Español
Vietnamese / Tiếng Việt
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích