Canal Alliance

Địa chỉ nhà

91 Larkspur Street
San Rafael, CA 94901
Hoa Kỳ

(415) 454 - 2640
Các khu vực phục vụ
Hạt Marin
Quận Contra Costa
Chúng ta là ai
Canal Alliance giúp người nhập cư nói tiếng Tây Ban Nha có thu nhập thấp có được những công cụ cần thiết để phát triển. Với hệ thống thống nhất về dịch vụ khách hàng, khách hàng có kỹ năng tiếng Anh, khả năng sử dụng máy vi tính, sẵn sàng nhập cư, kỹ năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ, sức khoẻ hành vi, sẵn sàng cho đại học (trẻ), thức ăn bổ sung, và kỹ năng tìm kiếm việc làm. Canal Alliance đạt được hơn 3.000 người mỗi năm với dịch vụ của họ.
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Portuguese / Português
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích