Các tổ chức từ thiện Công giáo Los Angeles - Dịch vụ Di trú & T Ref nạn (Văn phòng Los Angeles)

How to Receive Services (Intake)
Immigration counselors are available to help individuals determine their eligibility for United States citizenship. We offer bi-weekly Citizenship workshops in our downtown offices. To register for our in-house workshops, please call (213) 251-3411.
Địa chỉ nhà

1530 James M Wood Blvd
Los Angeles, CA 90015
Hoa Kỳ

(213) 251 - 3411
Các khu vực phục vụ
Quận Los Angeles
Chúng ta là ai
Tổ chức từ thiện Công giáo Los Angeles cung cấp cho người di dân những hỗ trợ hợp pháp hóa tình trạng cư trú và nhập quốc tịch của họ. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ tái định cư cho người tị nạn để giúp người tị nạn thích nghi với cuộc sống mới của họ tại khu vực Los Angeles.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
English
Spanish / Español
Vietnamese / Tiếng Việt
Cantonese Chinese / 粵語
Mandarin Chinese / 官話
Fārsi / فارسی
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích