Các tổ chức từ thiện Công giáo của Monterey - Các dịch vụ hỗ trợ: Nhập cư và Quốc tịch (Văn phòng San Luis Obispo)

Địa chỉ nhà

3220 South Higuera Street
Suite 303
San Luis Obispo, CA 93401
Hoa Kỳ

(805) 541 - 9110
Các khu vực phục vụ
Hạt San Benito
Hạt San Luis Obispo
Quận Monterey
Quận Santa Cruz
Chúng ta là ai
Các tổ chức từ thiện Công giáo của Monterey giúp người nhập cư điều hướng các thủ tục và thủ tục rườm rà và phức tạp liên quan đến việc trở thành một công dân nhập tịch.
Phí danh nghĩa được tính.
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích