Các tổ chức từ thiện Công giáo của Hạt Santa Clara - Dịch vụ pháp lý về nhập cư

How to Receive Services (Intake)
San Jose Consultation Hours:

Monday: (walk-in) Registration begins at 8 a.m. – English, Vietnamese, Tagalog
Tuesday: (walk-in) Registration begins at 8 a.m. – English, Spanish
Wednesday: (walk-in) Registration begins at 8 a.m. – English, Spanish
Thursday: (walk-in) Registration begins at 8 a.m. – English, Spanish

Note: All consultations are on a first-come, first-served basis. All walk-in consultations are $50.00 cash or credit card. Consultation fees are non-refundable. We do not guarantee we will take your case.

We serve only low-income clients. In order to verify that you meet our income guidelines, you must bring:

Your tax return from last year (Form 1040)
Proof of current income (for example, a recent pay stub, a letter from your employer or a Notice of Action from the County if you are receiving public benefits).
*Consultations may vary based on the availability of counselors.

Horario de consultas en San José:

Lunes: (sin cita) registro empieza a las 8 a.m. – Inglés, Vietnamita, Tagalog
Martes: (sin cita) registro empieza a las 8 a.m. – Inglés, Español
Miércoles: (sin cita) registro empieza a las 8 a.m. – Inglés, Español
Jueves: (sin cita) registro empieza a las at 8 a.m. – Inglés, Español

Note: Atendemos a las personas al orden que lleguen. Todas las consultas son $50 en efectivo o tarjetas de crédito. El pago no será reembolsable. No le garantizamos que tomaremos su caso.

Solo atendemos a personas de bajos ingresos. Para que podamos verificar su ingreso, es necesario que usted traiga (1) su formulario de declaraciones de impuestos (“Income Tax”) para el año más reciente, y (2) pruebas de su ingreso actual (por ejemplo, su talón de cheque, una carta de su empleador o el “Notice of Action” del Condado).

*El horario de consultas puede cambiar dependiendo en la disponibilidad de los consejeros.
Địa chỉ nhà

2625 Zanker Road
Suite 201
San Jose, CA 95134
Hoa Kỳ

(408) 944 - 0691
Các khu vực phục vụ
Hạt Santa Clara
Chúng ta là ai
Các tổ chức từ thiện Công giáo của Hạt Santa Clara - Các Dịch vụ Pháp chế Nhập cư giúp những người nhập cư hội đủ điều kiện điều hướng quá trình thường xuyên nản chí để trở thành một Công dân Hoa Kỳ, tạo cho họ cơ hội thiết lập nguồn gốc vững chắc. Cơ quan này cung cấp các dịch vụ, bao gồm đánh giá về tình trạng hội đủ điều kiện, trợ giúp nộp đơn, chuẩn bị phỏng vấn và giới thiệu các lớp tiếng Anh và quốc tịch (phục vụ tất cả người nhập cư bất kể văn hoá, niềm tin hay tôn giáo).
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Iloko / ILO
Spanish / Español
Tagalog / Pilipino
Vietnamese / Tiếng Việt
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích