Bộ Điều Khiển Luật Gia Đình của Toà án Trung Ương San Diego

Địa chỉ nhà

1100 Union Street
Fourth Floor, Room 408
San Diego, CA 92101
Hoa Kỳ

(619) 450 - 5200
Các khu vực phục vụ
Hạt San Diego
Chúng ta là ai
Nhân viên của Văn phòng Hỗ trợ Luật pháp Gia đình (FLF) sẵn sàng giúp đỡ các bậc phụ huynh và các bên không có trách nhiệm có câu hỏi về các vấn đề luật gia đình. Họ có thể giúp chuẩn bị các mẫu đơn tòa án và cung cấp thông tin pháp lý tổng quát. FLF được nhân viên tòa án, nhân viên phụ trách và nhân viên tòa án có kinh nghiệm trong luật gia đình. FLF không hỗ trợ cha mẹ hoặc các bên có luật sư lưu trữ hồ sơ. Các luật sư tại FLF không phải là luật sư của bạn, nhưng là những nhân viên tòa án trung lập không đại diện cho bất kỳ bên cha mẹ hoặc bên nào và có thể cung cấp thông tin và dịch vụ cho tất cả các bên trong vụ kiện.
Trợ giúp được cung cấp thông qua các hội thảo nhóm và đi bộ trong hỗ trợ. Sự trợ giúp được cung cấp dựa trên cơ sở người đến trước, được phục vụ trước tiên. Các đợt tập đi giúp đỡ điền nhanh chóng để đến sớm và chuẩn bị để chờ đợi.
Hỗ trợ các mẫu đơn để bắt đầu một hành động ly hôn, ly thân hợp pháp, hoặc vô hiệu được cung cấp thông qua một cuộc hội thảo, chỉ định cuộc hẹn, chứ không phải thông qua hỗ trợ đi bộ. Trong suốt cuộc hội thảo ly hôn FLF, bạn sẽ được giúp đỡ trong một lớp học điền các mẫu yêu cầu của tòa án. Cũng bao gồm trong hội thảo là một đánh giá của các giấy tờ đã hoàn thành trước khi nó được nộp để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Việc xem xét kỹ lưỡng Thỉnh cầu là đặc biệt quan trọng bởi vì nếu Thỉnh nguyện thư không được điền chính xác, nó có thể gây ra sự chậm trễ đáng kể (như sửa đổi và phục vụ bên kia) cũng như các vấn đề khác đưa ra phán quyết.
Hỗ trợ tất cả các vấn đề trong các vụ DCSS; ly hôn, phụ hệ, lệnh cấm bạo hành gia đình, quyền nuôi con, thăm viếng, hỗ trợ vợ chồng, và hỗ trợ nuôi con trong những trường hợp được giao cho Phòng 45.
http://www.sdcourt.ca.gov/pls/portal/docs/PAGE/SDCOURT/SELF-HELP%20BOOKLET.PDF
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Chương Trình Tòa Án
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích