Chương trình Thống nhất Gia đình và Bồi dưỡng Thanh niên để Độc lập Các Chữ cái Mẫu

Sự miêu tả
Những mẫu thư này có thể giúp bạn hỗ trợ khách hàng của mình trong việc tiếp cận nhà ở giá cả phải chăng. Mẫu thư bao gồm 1) thư giới thiệu FYI từ luật sư trợ giúp pháp lý dân sự; 2) thư giới thiệu FUY từ luật sư trợ giúp pháp lý dân sự; và 3) thư thu thập thông tin về chương trình FYI hiện có
Tác giả bởi
Trung tâm Luật Thanh niên
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích