Hệ thống Phòng chống Vô gia cư Hạt Santa Clara

Sự miêu tả
Sacred Heart điều phối Hệ thống Phòng chống Vô gia cư Hạt Santa Clara (HPS), cung cấp hỗ trợ tài chính tạm thời (ví dụ như trả tiền thuê nhà, tiền đặt cọc, hoặc tiền điện nước) cho các gia đình và cá nhân có thu nhập thấp, những người có thể đang gặp khó khăn trong việc duy trì nhà ở của họ.
Energy Level
1,570
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích