Sử dụng Codeine, Oxycodone và các Opioid khác: Thông tin cho nhân viên

Sự miêu tả
Nếu bạn đang sử dụng opioid, nghiện opioid hoặc đã từng nghiện opioid nhưng hiện không sử dụng ma túy bất hợp pháp, bạn nên biết rằng theo Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ (ADA), bạn có thể có quyền nhận được sự điều chỉnh hợp lý và các biện pháp bảo vệ khác có thể giúp bạn duy trì công việc của mình.
Tác giả bởi
Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng của Hoa Kỳ
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích