Những điều cơ bản Mọi người nên biết: Bạo lực giữa các cá nhân và các can thiệp của cộng đồng

Sự miêu tả
Những điều cơ bản mà mọi người nên biết có một số thông tin cơ bản cần biết khi bạn nghĩ về những gì bạn muốn làm về bạo lực. Bất kể sự quen thuộc của bạn là gì với chủ đề bạo lực giữa các cá nhân, bao gồm bạo lực gia đình hoặc tấn công tình dục, bạn có thể thấy hữu ích khi đọc qua phần Cơ bản. Thông tin được trình bày ở đây khác với loại thông tin bạo lực gia đình hoặc tấn công tình dục cơ bản được cung cấp trong các sách, trang web và tài liệu giáo dục cộng đồng khác. Tài nguyên này là một phần của Bộ công cụ can thiệp sáng tạo lớn hơn, có thể tìm thấy ở đây: https://www.lawhelpca.org/index.php/Resource/creative-intervent-toolkit
Tác giả bởi
Can thiệp sáng tạo.
Energy Level
10
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích