Nộp đơn xin Hỗ trợ Liên bang cháy rừng của California

Sự miêu tả
Sự hủy hoại thảm họa lớn xảy ra vào ngày 10 tháng 10 năm 2017. Xin trợ cấp liên bang với FEMA. Các quận được chỉ định (hỗ trợ cá nhân): Butte, Hồ, Mendocino, Napa, Nevada, Orange, Sonoma, Yuba
Tác giả bởi
FEMA
Energy Level
222
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích