Nếu Bạn đang Khiếu kiện: Khiếu nại nhỏ hoặc một Dân sự hạn chế?

Sự miêu tả
Nếu bạn là một cá nhân và muốn nộp đơn kiện với mức 1 đô la hoặc ít hơn, bạn có thể chọn một trường hợp yêu cầu bồi thường nhỏ hoặc trường hợp dân sự giới hạn. Nếu bạn là doanh nghiệp, bạn có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường nhỏ với mức 5 đô la hoặc thấp hơn.
Tác giả bởi
Tòa Án California
Energy Level
2,541
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích