Nhận trợ giúp về các quyền và bảo vệ của bạn

Sự miêu tả
Có các nguồn thông tin sẵn có để đảm bảo rằng các quyền của bạn được bảo vệ: Nhân viên Điều tra của Cơ quan Phúc lợi Medicare; Thanh tra viên Tiếp cận Cạnh tranh (CAO); Chương trình Hỗ trợ Bảo hiểm Y tế Nhà nước (SHIP); Tổ chức Cải thiện Chất lượng Chăm sóc Người tiêu dùng và Trung tâm Gia đình (BFCC-QIO)
Tác giả bởi
Medicare.gov
Energy Level
471
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích