Giao tiếp hiệu quả

Sự miêu tả
Các thực thể công cộng và tư nhân phải cung cấp viện trợ và dịch vụ để tạo điều kiện hiểu cho người khuyết tật.
Tác giả bởi
Mạng lưới ADA quốc gia
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích