Công nhân dịch vụ trong nước

Sự miêu tả
Nhân viên dịch vụ gia đình trong nhà riêng được điều chỉnh bởi Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng Liên bang.
Tác giả bởi
Bộ Lao động CA
Energy Level
43
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích