Điều kiện sức khoẻ tâm thần tại nơi làm việc và ADA

Sự miêu tả
Các vấn đề pháp lý xung quanh các điều kiện sức khoẻ tâm thần tại nơi làm việc và các chiến lược thực tiễn có thể được sử dụng để đảm bảo các quyền ADA cho người có khuyết tật tâm thần được thực hiện.
Tác giả bởi
Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ
Energy Level
160
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích