Cách thức làm việc ảnh hưởng đến lợi ích của bạn

Sự miêu tả
Bạn có thể kiếm được bao nhiêu và vẫn nhận được lợi ích? Thu nhập của bạn và lợi ích của bạn "bạn sẽ kiếm được bao nhiêu? Số thu nhập" và khi nào chúng tôi đếm nó? Quy tắc đặc biệt cho năm đầu tiên bạn nghỉ hưu. Nếu bạn báo cáo thay đổi trong thu nhập của mình? Bạn sẽ nhận được trợ cấp hàng tháng cao hơn nếu quyền lợi được giữ lại vì công việc? Có những cách khác mà công việc có thể làm tăng lợi ích của bạn?
Tác giả bởi
Quản trị an ninh xã hội
Energy Level
193
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích