Đơn của bác sĩ về Điều trị Duy trì Sống (POLST)

Sự miêu tả
Một hình thức để mô tả các loại điều trị y tế bạn muốn đối với sự kết thúc của cuộc đời.
Tác giả bởi
Liên minh chăm sóc từ bi của California
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích