Đơn của bác sĩ về Điều trị Duy trì Sống (POLST)

Sự miêu tả
Một hình thức để mô tả các loại điều trị y tế bạn muốn đối với sự kết thúc của cuộc đời.
Tác giả bởi
Liên minh chăm sóc từ bi của California
Energy Level
175
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích