IHSS Video Series

Sự miêu tả
Các video này cung cấp: tóm lược ngắn gọn về chương trình IHSS, bao gồm các tiêu chí cơ bản, quá trình thăm nhà, các dịch vụ và hỗ trợ hiện có và quá trình lựa chọn nhà cung cấp chăm sóc; dịch vụ và đánh giá; thông tin về cách người nhận / người tiêu dùng của IHSS có thể thuê một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc, bao gồm những lời khuyên tìm kiếm, phỏng vấn, và chọn một nhà cung cấp chăm sóc; và làm thế nào để giám sát đúng cách một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc, bao gồm các gợi ý về cách giao tiếp một cách hợp lý với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc, cách duy trì sự riêng tư và bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân,
Tác giả bởi
Bộ Dịch vụ Xã hội của CA
Energy Level
315
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích