2016 Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công Bằng (FLSA) Yêu cầu của Chương trình mới (Video)

Sự miêu tả
Video thông tin này giải thích các thay đổi về chương trình IHSS mới về thời gian làm thêm giờ và thời gian đi lại, thông tin về vi phạm và hướng dẫn để hoàn thành biểu mẫu và mẫu Yêu cầu bồi thường Du lịch được thực hiện vào ngày 1 tháng 2 năm 216.
Tác giả bởi
Bộ Dịch vụ Xã hội của CA
Energy Level
258
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích