Đạo luật California Fair Pay Act

Sự miêu tả
Ký vào ngày 6 tháng 10 năm 215, Đạo luật California Fair Pay Act, tăng cường Đạo luật California Equal Pay, cấm sử dụng lao động trả lương cho nhân viên thấp hơn người lao động của người khác giới vì công việc bình đẳng.
Tác giả bởi
Phòng Phát triển Tuyển dụng CA
Energy Level
443
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích