Giới hạn Tài nguyên Medi-Cal cho Chăm sóc Dài hạn

Sự miêu tả
Tài sản sau đây được miễn thuế và do đó không được tính trong việc xác định tình trạng hội đủ điều kiện Medi-Cal của Dịch vụ Chăm sóc Dài hạn.
Tác giả bởi
Những người ủng hộ California về Cải cách Gia đình Điều dưỡng
Loại tài nguyên
Tờ Thông tin
Energy Level
35
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích