Đủ điều kiện nhập cư Đối với Phiếu Thực phẩm

Sự miêu tả
Tổng quan về tình trạng hội đủ điều kiện nhập cư tại California (bao gồm CFAP); yêu cầu liên bang SNAP; ai là "người nhập cư đủ tiêu chuẩn"? tài trợ giả định; xác minh tình trạng nhập cư.
Tác giả bởi
Dịch Vụ Pháp Lý Bắc California - Văn Phòng Sacramento (Phục Vụ Quận Hạt Sacramento)
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích