Những người bỏ phiếu khuyết tật

Sự miêu tả
Tập sách nhỏ này sẽ cho bạn biết về: luật bảo vệ cử tri khuyết tật, cách đăng ký bỏ phiếu, bỏ phiếu để giúp bạn bỏ phiếu, và cách bỏ phiếu.
Tác giả bởi
Quyền Người Khuyết tật California - Văn phòng Sacramento
Energy Level
15.0001
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích