Đóng cửa: Quyền của Người cư trú và Bảo vệ

Sự miêu tả
Các biện pháp bảo vệ được thiết kế để giảm thiểu chấn thương vận chuyển, bảo đảm rằng người dân được chuyển giao an toàn, giảm bớt những khó khăn về tài chính và giám sát quá trình bởi cơ quan cấp phép, Community Care Licensing.
Tác giả bởi
Những người ủng hộ California về Cải cách Gia đình Điều dưỡng
Energy Level
355
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích