Một Custodian Ấn Độ là gì?

Sự miêu tả
Hướng dẫn này giải thích điều mà một Custodian Ấn Độ đang và giải thích về quyền và nghĩa vụ của Người giữ. Hướng dẫn này có thể giúp bạn nếu bạn là một Custodian Ấn Độ, hoặc cần phải trở thành một. Ngoài ra, hướng dẫn này có thể giúp đỡ nếu bạn là một phụ huynh Ấn Độ và bạn nghĩ rằng bạn muốn một người nào khác trở thành Người chăm sóc Ấn Độ cho con của bạn.
Tác giả bởi
Dịch vụ Pháp lý của California ở California - Escondido
Energy Level
1,984
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích