Các đội dự trữ quân sự Mỹ-Bảo vệ Việc làm và Phúc lợi

Sự miêu tả
Đạo luật về việc tuyển dụng và tái tuyển dụng các dịch vụ quân sự ("Đạo luật dự trữ") là luật liên bang cung cấp bảo vệ việc làm và lợi ích cho các Đội dự trữ quân sự của Hoa Kỳ.
Tác giả bởi
Trợ giúp pháp lý tại nơi làm việc
Energy Level
30
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích