Lạm dụng Người Cao tuổi là gì?

Sự miêu tả
Phải làm gì về lạm dụng người lớn đã biết hoặc bị tình nghi?
Tác giả bởi
Những người ủng hộ California về Cải cách Gia đình Điều dưỡng
Loại tài nguyên
Tờ Thông tin
Energy Level
72
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích