Lạm dụng này là gì?

Trang này có hữu ích không?
Hữu ích