Làm việc và chu kỳ HIV

Sự miêu tả
Là người có khuyết tật, bạn cần biết các quyền của mình và nghĩa vụ của chủ lao động trong việc tuyển dụng và khuyến mãi, và để đáp ứng điều kiện của bạn tại nơi làm việc. Đối với người nhiễm HIV, những vấn đề này tạo ra "chu kỳ" công việc.
Tác giả bởi
AIDS Referral Panel
Energy Level
1,585
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích